บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ที่ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

Source: World Vision Foundation of Thailand        

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] นำโดยคุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานกรรมการ และคุณศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นำทีมพนักงานส่งมอบโครงการ ‘รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม’ ให้กับโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิเชษฐ นวนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

สำหรับโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่อำเภอตาพระยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 144 คน ในจำนวนนี้มีเด็กชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนด้วย ทำให้งบประมาณด้านอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ส่งผลให้เด็กมีร่างกายไม่สมบูรณ์ตามวัย สุขภาพอ่อนแอ และขาดสมาธิในการเรียน รวมถึงหนังสือในห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ได้รับบริจาค มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และบางส่วนขาดชำรุด ทำให้จำนวนหนังสือที่ใช้ได้จริงไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] จึงได้สนับสนุนโครงการ ‘รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม’ เป็นเงินจำนวน 100,484 บาท ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำแปลงเกษตรปลูกผัก และเลี้ยงปลานิล กบ เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี และมีรายได้หมุนเวียนจากการเลี้ยงปลา และขายกบสำหรับอาหารกลางวัน

ศิรดา เทียมประเสริฐ

บทความจาก : http://www.worldvision.or.th/tx_activities_DenaliOct2016.html
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali]

ศิรดา เทียมประเสริฐ ประทานเจ้าหน้าที่บริหาร
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
www.denali-asset.com

close
Back to top
Skip to content