แทนคำขอบคุณ
จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ในการป้องกันตนเอง บุคคลรอบข้าง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ได้ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่

เราได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤต?
จากมุมมองของ ศิรดา เทียมประเสริฐ

การที่ คุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการ Wealth Management ในสายงาน Private banking ที่ธนาคารสัญชาติสวิส ณ สำนักงานภูมิภาค (regional office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

Page 1 of 212
Back to top
Skip to content