เราได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤต?
จากมุมมองของ ศิรดา เทียมประเสริฐ

การที่ คุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการ Wealth Management ในสายงาน Private banking ที่ธนาคารสัญชาติสวิส ณ สำนักงานภูมิภาค (regional office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

Back to top