นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง

ประวัติการทำงาน:

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
 • รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา:

 • MBA มหาวิทยาลัยมิเนโซตา, สหรัฐอเมริกา, บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

read more

read less

ดร. อโศก วงศ์ชะอุ่ม

กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • กรรมการการลงทุน สภากาชาดไทย
 • อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยเมืองไทยแมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไดเร็คทราเวล จำกัด

การศึกษา:

 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ค
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP-2557) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

read more

read less

นาย สหชาติ หิรัญศุภโชติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปารีส เอ็ม จำกัด
 • ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในการบริหารธุรกิจ การบริหารทางการเงินและการบัญชี การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกิจ

การศึกษา:

 • ศิลปศาสตรบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

read more

read less

นางสาว ศิรดา เทียมประเสริฐ

ผู้ก่อตั้ง, รองประธานคณะกรรมการบริหาร

 • ประสบการณ์ทำงานในตลาดเงิน-ตลาดทุนไทยและต่างประเทศกว่า 21 ปี จากธนาคารเครดิตสวิส ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ธนาคาร HSBC ประเทศสิงคโปร์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

การศึกษา:

 • มหาบัณฑิตด้านการพาณิชย์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จาก Babson College
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP-188-2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

read more

read less

นาง ศันสนีย์ สุธีวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน, กรรมการบริหาร

 • ประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี ในตลาดเงิน ตลาดทุนของไทยและภูมิภาคเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารพอร์ตการลงทุน การลงทุนในตลาดสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ จากบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, บริษัท CVC Asia Pacific, บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fuqua School of Business, Duke University
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบัญชี เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP-189-2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 2

read more

read less

นาง ณัฐจุฑา คุปตารักษ์

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวิจัยหลักทรัพย์

 • ประสบการณ์ทำงานงานกว่า 31 ปี ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชโรเดอร์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์เมอริลลินช์ ภัทร

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการเงิน จาก Seattle University
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 1

read more

read less

นางสาว ณิศรา จรูญรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน

 • ประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์การควบรวมกิจการ และผู้ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จากบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารนครหลวงไทย และ ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

การศึกษา:

 • MSc. Finance and Economics London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณวุฒิ CISA ระดับ 1
 • คุณวุฒิ FRM

read more

read less

นาย ธนิต เปล่งศรีสุข

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

 • ประสบการณ์กว่า 9 ปี ด้านการวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยโมนาช
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 1 และอยู่ระหว่างเลื่อนเป็นระดับ 2

read more

read less

นาย ศรุต ลิ่มอภิชาต

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

 • ประสบการณ์กว่า 9 ปี ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากฝ่ายวาณิชธนกิจธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

การศึกษา:

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Babson College
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 1

read more

read less

นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง

ประวัติการทำงาน:

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
 • รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา:

 • MBA มหาวิทยาลัยมิเนโซตา, สหรัฐอเมริกา, บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

read more

read less

ดร. อโศก วงศ์ชะอุ่ม

กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • กรรมการการลงทุน สภากาชาดไทย
 • อนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัยเมืองไทยแมเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไดเร็คทราเวล จำกัด

การศึกษา:

 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ค
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP-2557) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

read more

read less

นาย สหชาติ หิรัญศุภโชติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปารีส เอ็ม จำกัด
 • ประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในการบริหารธุรกิจ การบริหารทางการเงินและการบัญชี การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกิจ

การศึกษา:

 • ศิลปศาสตรบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์

read more

read less

นางสาว ศิรดา เทียมประเสริฐ

ผู้ก่อตั้ง, รองประธานคณะกรรมการบริหาร

 • ประสบการณ์ทำงานในตลาดเงิน-ตลาดทุนไทยและต่างประเทศกว่า 21 ปี จากธนาคารเครดิตสวิส ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ธนาคาร HSBC ประเทศสิงคโปร์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

การศึกษา:

 • มหาบัณฑิตด้านการพาณิชย์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จาก Babson College
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP-188-2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

read more

read less

นาง ศันสนีย์ สุธีวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน, กรรมการบริหาร

 • ประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี ในตลาดเงิน ตลาดทุนของไทยและภูมิภาคเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารพอร์ตการลงทุน การลงทุนในตลาดสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ จากบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, บริษัท CVC Asia Pacific, บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fuqua School of Business, Duke University
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบัญชี เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP-189-2014) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 2

read more

read less

นาง ณัฐจุฑา คุปตารักษ์

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวิจัยหลักทรัพย์

 • ประสบการณ์ทำงานงานกว่า 31 ปี ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชโรเดอร์ (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์เมอริลลินช์ ภัทร

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการเงิน จาก Seattle University
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 1

read more

read less

นางสาว ณิศรา จรูญรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน

 • ประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์การควบรวมกิจการ และผู้ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จากบริษัท พริ้นซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จำกัด, บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารนครหลวงไทย และ ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

การศึกษา:

 • MSc. Finance and Economics London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยลอนดอน
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณวุฒิ CISA ระดับ 1
 • คุณวุฒิ FRM

read more

read less

นาย ธนิต เปล่งศรีสุข

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

 • ประสบการณ์กว่า 9 ปี ด้านการวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

การศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยโมนาช
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 1 และอยู่ระหว่างเลื่อนเป็นระดับ 2

read more

read less

นาย ศรุต ลิ่มอภิชาต

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส

 • ประสบการณ์กว่า 9 ปี ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากฝ่ายวาณิชธนกิจธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

การศึกษา:

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Babson College
 • คุณวุฒิ CFA ระดับ 1

read more

read less

Back to top
Skip to content