บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด นำโดยคุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ มอบเงินสนับสนุน โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด และนางศันสนีย์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลง

ทุน พร้อมทีมงาน ร่วมมอบเงิน บริจาค จำนวน 100,484 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ‘รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม’ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงานอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะดำเนินโครงการ ‘รักการอ่าน เข้าใจ การออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม’ ในพื้นที่โครงการตาพระยา ที่โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน และปลูกฝังเรื่องการออมให้กับเด็กๆ ตลอดจนสนับสนุนการปลูกผักในแปลงเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี และเพิ่ม ทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในการดำรงชีวิต

ศิรดา เทียมประเสริฐ

บทความจาก : ศิรดา เทียมประเสริฐ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali]
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

close
Back to top
Skip to content