แทนคำขอบคุณ
จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ในการป้องกันตนเอง บุคคลรอบข้าง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ได้ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่

Denali hand-picks best asset management solutions for UHNWIs’ distinct investment needs

Source: South China Morning Post                    Denali envisions sustaining a compound annual growth rate of at least 30 per cent in the next five years

Page 1 of 3123
Back to top
Skip to content