แทนคำขอบคุณ
จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ในการป้องกันตนเอง บุคคลรอบข้าง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ได้ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่

1) บริจาคเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสร้างห้องความดันลบ
2) ชุด PPE (3M 4515, 4500) 22 ชิ้น
3) หน้ากาก KN95 230 ชิ้น และ
4) Surgical Mask 1,500 ชิ้น

ให้โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

Denali ขอส่งกำลังใจ และคำขอบคุณด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนักพร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้พวกเราฝ่าฟันภัยพิบัติโควิด-19 ไปได้อย่างปลอดภัย

DP-HuaHinHospital2

close
Back to top
Skip to content