เราได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤต?
จากมุมมองของ ศิรดา เทียมประเสริฐ

การที่ คุณ ศิรดา เทียมประเสริฐ ได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน ในวงการ Wealth Management ในสายงาน Private banking ที่ธนาคารสัญชาติสวิส ณ สำนักงานภูมิภาค (regional office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ที่ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

Source: World Vision Foundation of Thailand         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] นำโดยคุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานกรรมการ และคุณศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Page 2 of 3123
Back to top
Skip to content